آخرین رویداد های ما

حکمرانی هوشمند داده محور

شبكه اي بزرگ و جذاب

مرکز نوآوری علم داده یک اکوسیستم محلی برای تشویق به همکاری، اشتراک گذاری دانش و مشارکت تسهیل می کند. این امر مستلزم یک محیط مشارکتی است که در آن دانشگاه، صنعت و جامعه از ارزشی که از مشارکت خود دریافت می کنند آگاه باشند.

Sponsers