about icds

استراتژی

مرکز نوآوری علم داده جهت نیل و دسترسی به ماموریت و چشم انداز خود، سه هدف استراتژیک مهم برای خود تعریف می نماید:
هدف اول: تقویت هم افزایی و همکاری بین دانشگاه، صنعت و جامعه
هدف دوم: رشد اکوسیستم علم داده و هوش مصنوعی
هدف سوم: نمایش مشهد به عنوان مرکز پیشرو در علم داده و هوش مصنوعی در شرق کشور

استراتژی

مرکز نوآوری علم داده  جهت نیل و دسترسی به ماموریت و چشم انداز خود، سه هدف استراتژیک مهم برای خود تعریف می نماید:


هدف اول: تقویت هم افزایی و همکاری بین دانشگاه، صنعت و جامعه


هدف دوم: رشد اکوسیستم علم داده و هوش مصنوعی


هدف سوم: نمایش مشهد به عنوان مرکز پیشرو در علم داده و هوش مصنوعی در شرق کشور
هدف اول: تقویت هم افزایی و همکاری بین دانشگاه، صنعت و جامعه:


مرکز نوآوری علم داده  بایستی از نقش خود در پرورش اکوسیستمی که ایجاد کرده آگاه باشد. برای انجام این کار باید تلاش خود را برای ایجاد پلی از جنس داده بین دانشگاه، صنعت و جامعه ادامه دهد.


ما معتقد هستیم که در زمینه هوش مصنوعی و علم داده بسیار ضروری است که صنعت به طور کامل با دانشگاه درگیر باشد. این هم برای شبیه سازی ایده‌های جدید از تحقیقات منتشر شده و هم برای درک مشکلاتی که صنعت دارند و می‌توان با تحقیق و پژوهش به آنها پرداخت بسیار مهم می باشد.


نقش صنعت در ارزش گذاری جهت تبدیل نتایج تحقیقات به محصول در مقیاس بزرگ و کمک به انتقال پژوهش و تحقیقات و نتایج آن به جامعه بسیار بسیار مهم می باشد.


مرکز نوآوری علم داده سعی و تلاش خود را انجام خواهد داد تا بهترین رابطه ممکن را بین موسسات علمی دانشگاهی و بین همه گروه های پژوهشی تحقیقاتی در شبکه خود ترویج دهد. این منجر به همکاری و اشتراک دانش بیشتر در دانشگاه و محیط های علمی می شود که به نوبه خود باعث نوآوری دانشگاهی و تجاری می شود.


درگیر کردن جامعه برای هدف ما جهت ایجاد و امکان توسعه علم داده و هوش مصنوعی در سطح جهانی، بسیار اساسی و مهم است. جامعه نقشی بسیار حیاتی در پژوهش و فناوری ایفا می‌کند، اگرچه گاهی دانشگاه و صنعت از آن غافل می‌شوند. هدف نهایی پژوهش، تاثیرگذاری مثبت بر جامعه است: چگونگی ارائه راه حل برای مشکلات و نگرانی های اجتماعی در مورد فناوری و تکنولوژی.


مرکز نوآوری علم داده امیدوار است که جامعه را بهتر و بیشتر درگیر کند، که به نوبه خود منجر به شناخت بیشتر از اهمیت علم داده و هوش مصنوعی از سوی دولت خواهد شد. 


هدف دوم: رشد اکوسیستم علم داده و هوش مصنوعی


برای تقویت اکوسیستم علم داده و هوش مصنوعی، مرکز نوآوری علم داده بایستی به رشد خود ادامه دهد. با این حال، بزرگترین بودن همیشه به معنای بهترین بودن نیست. بسیار مهم است که مرکز نوآوری علم داده با کمک شرکایی که در جاه طلبی ها و ارزش های اصلی خود با اکوسیستم علم داده و هوش مصنوعی همسو هستند، گسترش یابد.


مرکز علم داده خود را موظف به ایجاد و تقویت رابطه با دانشجویان،استعدادهای علم داده و هوش مصنوعی و زیر ساختار اصلی اکوسیستم علم داده در جامعه، نماید. 


دانشجویان آینده این اکوسیستم هستند و با آموزش و اتصال دانشجویان به صنعت و جامعه، آنها به نوبه خود در حین پیشرفت در حرفه خود به اکوسیستم علم داده و هوش مصنوعی کمک خواهند کرد. 


هدف سوم: نمایش مشهد به عنوان مرکز پیشرو در علم داده و هوش مصنوعی در آسیا


نمایش مشهد به عنوان یک مرکز اسیایی پیشرو در زمینه علم داده و هوش مصنوعی به نفع همه اعضای شبکه است. این امر آموزش و تحقیقاتی را که توسط دانشگاه و صنعت انجام می شود و همچنین جذب استعدادهای متنوع را تقویت می کند. در این راستا مرکز نوآوری علم داده  خود را یک سازمان شبکه ای میداند که افراد، شرکت ها و موسسات بایستی به آن نزدیک شوند تا بهترین دسترسی را به اکوسیستم علم داده و هوش مصنوعی داشته باشند.