در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ بذر کاشته شده مرکز نوآوری علم داده تبدیل به نهالی شد. قدردان حضور همه ی عزیزانی بودیم که با حضورشان گرمابخش این محفل بودند.
برای همه سالی با برکت و رو به رشد همراه با موفقیتی را آرزومندیم.