اعضاء مرکز نوآوری علم داده در روزهای آخر سال ۱۴۰۱ با هدف حل چالش از یکی از مزرعه های دامداری نمونه کشور بازدید نمودند.
در این بازدید تلاش شد تا بیشتر بشنویم از روندهای مختلف و کارهایی که در آن جا انجام می شد. امید است با دانش تخصصی خود بتوانیم کمک مثمر ثمری به حل چالش های پیش رو داشته باشیم.