به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، اولین جلسه این مرکز با دانشگاه آزاد مشهد در تاریخ 10 خردادماه 1402 در محل دانشگاه آزاد برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر آذرنوش رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد و همکاران شان، آقای دکتر مظلوم و خانم دکتر ضیا از مرکز نوآوری علم داده حضور داشتند. طرفین ضمن آشنایی از فعالیت های یکدیگر، درباره فرصت های همکاری بین دانشگاه آزاد و مرکز نوآوری علم داده به گفت و گو پرداختند. به زودی خبرهای خوبی از تفاهم این دو مجموعه خواهید شنید.