به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، اولین جلسه این مرکز با شرکت اکسیر در محل مرکز نوآوری علم داده در تاریخ 19 بهمن 1401 برگزار شد. در این جلسه مهندس طاقه چیان (مدیرعامل شرکت اکسیر) به همراه تعدادی از همکاران شان حضور داشتند. طرفین، ضمن آشنایی از فعالیت‌های یکدیگر و صحبت درباره اهمیت علم داده، در مورد فرصت‌های همکاری آینده بین شرکت اکسیر و مرکز نوآوری علم داده به گفت و گو پرداختند. دومین جلسه با این شرکت به زودی برگزار خواهد شد.