جلسه با شرکت برنامه نویسی الگوریتم پویا در تاریخ 3 اسفند 1400 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.