اولین جلسه میان تیم IT  شرکت توسعه ارتباطات ترافیک  و مرکز نوآوری علم داده  به منظور همفکری و همکاری در راستای توسعه سامانه‌های موجود و در دست طراحی شرکت توسعه ارتباطات ترافیک برگزار گردید.