جلسه با شرکت ویراسنس در تاریخ 4 اسفند 1400 در دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.