به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده ، اولین جلسه این مرکز با شرکت پیشگامان موج تلفن همراه در محل مرکز نوآوری علم داده در تاریخ 18 خردادماه 1402 برگزار شد. در این جلسه آقای مهندس طهرانچی( مدیرعامل شرکت پیشگامان موج تلفن همراه) حضور داشتند و دکتر مظلوم و آقای اسماعیل پور مرکز نوآوری علم داده را نمایندگی می کردند. در این جلسه طرفین ضمن آشنایی از فعالیت های یکدیگر، در مورد فرصت های همکاری آینده، دوره های آموزشی در حوزه علم داده و تعریف مسئله برای شرکت پیشگامان موج تلفن همراه به گفت و گو پرداختند. جلسه بعدی با این شرکت به زودی برگزار خواهد شد.