جلسه با شرکت یسنا‌ پارس در 10 بهمن 1400 برگزار شد.