اولین جلسه جهت ایجاد همکاری و آشنایی با شرکت payping در تاریخ 14 اسفند 1400 برگزار شد.