به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، دومین جلسه این مرکز با پژوهشکده آب و محیط زیست در محل مرکز نوآوری علم داده در تاریخ 25 اسفند 1401 برگزار شد. در این جلسه دکتر داوری (مدیر پژوهشکده آب و محیط زیست) به همراه تعدادی از همکاران‌شان حضور داشتند. طرفین در مورد فرصت‌های همکاری آینده بین پژوهشکده آب و محیط زیست و مرکز نوآوری علم داده به گفت و گو پرداختند. به زودی خبرهای خوبی از تفاهم دو طرف خواهید شنید.