به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، اولین جلسه با آقای دکتر اسعدی اسکویی مدیر اجرایی پژوهشکده اقلیم شناسی  در تاریخ 30 خرداد ماه 1402 در محل این شرکت برگزار شد. طرفین ضمن آشنایی با یکدیگر، مقرر بر این شد که تفاهم نامه ای بین پژوهشکده اقلیم شناسی و مرکز نوآوری علم داده در راستای فعالیت های آموزشی، فنی و پژوهشی این مرکز امضا شود. جلسه ی بعدی با این پژوهشکده به زودی برگزار خواهد شد.