هدف از برگزاری این جلسه مشخص نمودن نوع همکاری شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس با ICDS بود. آقای دکتر مظلوم و آقای مهندس زیوری (معاون فنی و عضو هیات مدیره شرکت یسنا پارس) پیشنهاداتی در زمینه نوع فعالیت هایشان ارائه دادند که در ذیل به چند مورد از آن ها اشاره شده است:

برگزاری رویدادهای آموزشی برای دانشجویان و مدیران کسب و کار، مشاوره های تخصصی، بازاریابی الکترونیکی و...

از دستاوردهای جلسه می توان به عقد تفاهم نامه مابین شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس و ICDS در جلسه بعد اشاره نمود.