به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، اولین جلسه این مرکز با پژوهشکده آب و محیط زیست و شرکت بهپویان در محل مرکز نوآوری علم داده در تاریخ 3 خرداد ماه 1402 برگزار شد. در این جلسه دکتر داوری( رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست) و مهندس تقوایی (مدیرعامل شرکت بهپویان) حضور داشتند و دکتر مسعود مظلوم و دکتر رضا قنبری مرکز نوآوری علم داده را نمایندگی میکردند.  سه مجموعه، ضمن آشنایی از فعالیت‌های یکدیگر و صحبت درباره اهمیت علم داده و منابع آبی، در مورد فرصت‌های همکاری آینده بین شرکت بهپویان ، پژوهشکده آب و محیط زیست، مرکز نوآوری علم داده به گفت و گو پرداختند. به زودی خبرهای خوبی درباره تفاهم این سه مجموعه و تعریف پروژه های مشترک در حیطه آب و محیط زیست، خواهید شنید.