به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، دومین جلسه این مرکز با شرکت see5 در تاریخ 9 خردادماه 1402 در محل مرکز نوآوری علم داده برگزار شد. در این جلسه آقای رسول زارع، آقای سجاد زارع و آقای علی شیخ زاده در جلسه حضور داشتند.  طرفین درباره فرصت های همکاری بین مرکز نوآوری علم داده و see5 به گفت و گو پرداختند. جلسه ی بعدی با این شرکت، به زودی برگزار خواهد شد.