در جلسه سوم به منظور توسعه و تحکیم همکاری ها و فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی و برقراری ارتباطات منظم و سازمان یافته تفاهم نامه ای میان ICDS به نمایندگی آقای دکتر مظلوم و از سوی دیگر شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس به نمایندگی سرکار خانم مهندس مریم امامدادی به عنوان مدیر عامل با حضور تمامی اعضای هر دو تیم منعقد گردید.