مرکز نوآوری علم داده از سه ماه گذشته، جلسات خود را جهت برگزاری هر چه بهتر مدرسه مقدماتی علم داده در مرداد ۱۴۰۱ شروع کرده‌اند.
تیم برگزارکننده‌ی مدرسه پس از جلسات متعددی درس‌های مورد نیاز برای این مدرسه مقدماتی را انتخاب نمودند و در حال برنامه‌ریزی برای مدرسه می‌باشند.

به زودی به سمع و نظر شما اطلاعات دیگری درباره‌ی این خبر در وبسایت قرار خواهد گرفت.