اولین جلسه آشنایی گروه صنعتی پارت لاستیک با فعالیتهای مرکز نوآوری علم داده در دانشگاه فردوسی برگزار شد. پیرو این جلسه تیم محترم همگر توس یکی از شرکتهای گروه صنعتی پارت لاستیک  با اعضاء مرکز نوآوری علم داده  و فعالیت های آن آشنا شدند و سپس در ادامه در مورد مسائل، چالشها و دغدغه های موجود در صنعت خود بحث و راهکار های ممکن از سمت اعضای مرکز نواوری علم داده بیان شد. برای جزئیات بیشتر و شروع رسمی همکاری جلسات آتی هماهنگ شد.