میشه به تمام بچه ها پایتون رو آموزش داد. این ایده بعد جلسات متعدد میان دکتر قنبری، دکتر قربانی و دکتر دنیا حیدری در دی ماه 1400 در آزمایشگاه بهینه سازی دانشگاه فردوسی مشهد به سرانجام رسید. در یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ اولین کلاس حضوری و در یکم تیر ماه سال 1401 اولین کلاس مجازی پایتون تیک برگزار شدند.