شرکت ها

در حقیقت شرکت‌ها، از شرکای اصلی و بخش مهمی از شبکه مرکز نوآوری علم داده هستند. حمایت های مادی و معنوی شرکت ها برای بهتر معرفی شدن و کمک به پیشبرد اهداف کلان مرکز نوآوری علم داده عالی‌ترین ثمره این همکاری است. هم چنین این مرکز با نهایت پتانسیل خود برای تعریف پروژه ها و انجام شایسته آنها همراه شرکت ها است.