آزمایشگاه ها

مرکز نوآوری علم داده تمام تلاش خود را برای تشویق صنایع و سازمان ها جهت ایجاد آزمایشگاه هایی تخصصی در زمینه علم داده و هوش مصنوعی در دانشگاه های مختلف کشور خواهد کرد. با ایجاد آزمایشگاه های تخصصی، دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد تحت نظر اساتید دانشگاه، و صنایع قادر به دسترسی و انجام پژوهش بر روی داده های صنایع می باشند. با توجه به دریافت منابع مالی از صنایع، دانشگاه ها موظف هستند تا حقوقی را برای دانشجویان در نظر بگیرند .