استارتاپ ها

مرکز نوآوری علم داده رسالت خود می‌داند به پویایی و رشد استارت‌آپ هایی که در زمینه علم داده فعالیت دارند کمک کرده و با پرورش نیروهای مستعد در مباحث مختلف علم داده آنان را به استارت‌آپ ها معرفی کند.