محققین

مرکز نوآوری علم داده افتخار دارد با جمع بزرگی از محقیقن و دانشمندان علم داده از داخل و خارج کشور همکاری دارد. این مجموعه از افراد توانمند و صاحب تفکر به شکوفایی ارکان دیگر شبکه مرکز نوآوری علم داده کمک بسزایی می کند.