به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، اولین جلسه این مرکز با دانشگاه علوم پزشکی وارستگان در تاریخ ششم تیرماه 1402 در محل این دانشگاه برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر جهانگیر (رئیس مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان)، خانم دکتر حسن زاده (مدیر مهارتکده) و خانم حسینی ( کارشناس مهارتکده) حضور داشتند و آقای دکتر مظلوم و خانم رحیمی به نمایندگی از مرکز نوآوری علم داده حضور داشتند. طرفین ضمن آشنایی با یکدیگر درباره فرصت های همکاری در آینده به گفت و گو پرداختند.