در جلسه ای که با مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی استان قدس رضوی برگزار گردید جناب آقای مهندس ضرابی، در مورد چالشها و دغدغه های موجود در استان قدس رضوی در زمینه علم داده و هوش مصنوعی توضیحاتی ارائه نمودند.  بحث و گفتگو انجام شد. سپس دکتر مظلوم توضیحات کاملی راجع به مرکز نوآوری علم داده و فعالیتهای این مرکز ارایه نمودند برای جزئیات بیشتر و شروع رسمی همکاری جلسات آتی هماهنگ شد.