اولین جلسه بعد از قرارداد همکاری پژوهشی مابین دانشکده علوم ریاضی و پارک علم و فناوری خراسان
موضوع این قرارداد، همکاری دانشکده علوم ریاضی در تدوین کارکردها و اهداف مرکز نوآوری علم داده و ارتباط آن با پارک و دیگر نهادهای حوزه‌ی فناوری و نوآوری کشور مبتنی بر مدل نوآوری باز می باشد که شامل شرح مفهوم علم داده و کارکردهای آن در ارتباط با شرکت های فناور و دانش بنیان کشور، تدوین نقشه راه ایجاد مرکز نوآوری علم داده، برگزاری رویدادهای آموزشی، ترویجی و انتقال تجربه با هدف توانمندسازی اعضای اکوسیستم نوآوری منطقه (کشور) با مشارکت کارگزاران تخصصی پارک ، طراحی مدل کسب و کار مرکز نوآوری علم داده، طراحی مدل تعامل مرکز نوآوری با دیگر اجزای اکو سیستم منطقه ای یا ملی نوآوری با تاکید بر ارتباط آن با پارک و شرکت های دانش بنیان مبتنی بر نوآوری باز، ارایه خدمات مشورتی جهت به کارگیری علم داده در شرکت های فناور و دانش بنیان با هدف توسعه کسب و کار ایشان با هماهنگی پارک و ارایه یک مدل ارزیابی برای مدل های ارایه شده در موارد مذکور می باشد.
در این جلسه، مدل کسب و کار مرکز نوآوری علم داده بررسی شد. همچنین در رابطه با طراحی مدل تعامل مرکز نوآوری علم داده بحث شد.