در جلسه چهارم به مصوباتی در زمینه تهیه شیوه نامه برگزاری دوره های آموزشی- مهارتی، تهیه شیوه نامه برگزاری دوره های تخصصی برای مدیران سازمان ها، تعیین دقیق انتظارات طرفین از تفاهم نامه و .... دست یافتند.