به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، دوره آموزش مدیران ارشد و آشنایی با ذهنیت داده محور در شرکت بادصبا به پایان رسید. در انتها خروجی جذابی از این کلاس آماده و به جناب آقای مهندس طهرانچی مدیرعامل بادصبا ارائه شد. مقرر گردید که مرکزنوآوری علم داده در زمینه انجام پروژه های علم داده با بادصبا همکاری هایی را انجام دهد.