ضمن عرض پوزش بدلیل تاخیر در اعلام نتایج آزمون پایانی مدرسه مقدماتی علم داده، به شرح ذیل اسامی اعلام و در نهمین گفتمان علم داده (میتاپ) جوایز اهدا خواهد شد.

  • تیم اول: عقیل سرمدی، الهام آرمین
  • تیم دوم: بنیامین عندلیب الشهدا، رضوان نجیب
  • تیم سوم: هادی امینی